De wetkwaliteitsborging voor bouwen (Wkb)

14-03-2024

Inmiddels is bekendgemaakt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs wordt ingevoerd. 

Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor het proces van bouwen en vergunningverlening. Zo zullen private kwaliteitsborgers toezicht houden op het bouwproces en zal de aansprakelijkheid van aannemers worden verruimd. De controle op het bouwproces wordt ingericht met een aantal toegelaten instrumenten waarbij diverse kwaliteitszaken moeten worden aangetoond.

Dit zullen punten zijn vanuit het ontwerp, het betrokken bouwdeel met het product en de uitvoering op de bouwplaats. Hieronder leggen we uit hoe Calduran u kan ondersteunen met betrekking tot deze nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze aanpak is gebaseerd op de uitgangpunten van de WKB en de ervaringen die zijn opgedaan met de eerste pilotprojecten. Als men kiest voor deze werkwijze voldoet men voor het kalkzandsteen wandsysteem en draagconstructie aan de gestelde eisen vanuit de WKB.

Het ontwerp

Calduran kan tijdens het ontwerp en/of in offertestadium vanuit onze afdeling Techniek en Advies het project in hoofdlijnen toetsen op de eisen voor de kalkzandsteen die gelden vanuit het bouwbesluit (geluidsisolatie, brandwerendheid enzovoort). Als aan bepaalde eisen niet wordt voldaan zal dit worden aangegeven met een advies ter verbetering.

Product- en bouwdeelkwaliteit

Voor wat betreft de eisen voor het product worden alle Calduran kalkzandsteenproducten geleverd met CE-markering en KOMO-keur. Hiermee wordt geborgd dat onze producten tijdens het gehele productieproces op kwaliteitszaken worden gecontroleerd en getest. Dit gebeurt niet alleen door onze eigen keuringsdienst maar ook door SKGIKOB, de externe en onafhankelijke certificeerder.

Met behulp van ons KOMO wand-attest worden de bouwkundige eisen en producteisen afgedekt die gelden voor de gehele wand. Hierin zijn eisen wat betreft samenstelling, hechting, detaillering en dergelijke uitgewerkt. Dit wand-attest is digitaal beschikbaar voor opname in het gebouwdossier. De eisen die vanuit de regelgeving ontstaan voor bijvoorbeeld de hechting van de mortels zijn hierin voorgeschreven. De Calduran mortels die wij leveren voldoen aan deze eisen en hier baseren wij ook onze bouwtechnische adviezen op. De Calduran (lijm)mortels leveren deze geëiste prestaties onder alle benodigde (weers)condities.

De uitvoering

Voor een juiste verwerking heeft Calduran uitgebreide verwerkingsinstructies inclusief de vereiste aandachtpunten. Begeleiding en controle op de bouwplaats is mogelijk via onze  afdeling Service & Support en gebeurt op de volgende manier:

  • Het project wordt gestart met een voorbespreking. Hierbij zijn de uitvoerder, de verwerker en een bouwbegeleider van Calduran Service en Support aanwezig. In dit overleg wordt het project besproken, de mogelijke risico’s, de verwerking en belangrijke aandachtpunten. Het uitgangspunt hierbij is dat we de verwerker bewust maken van belangrijke kwaliteitsissues en hij hier rekening mee houdt bij de verwerking.
  • Aanvullend op de voorbespreking kan de verwerker een mondelinge instructie krijgen op de werkplek met betrekking tot specifieke punten over de verwerking. Op de werkplek kunnen de materialen en gereedschappen erbij worden genomen.
  • Daarna kan er gedurende het project, steekproefsgewijs, de kwaliteit van de verwerking worden getoetst met hierbij aandacht voor belangrijke punten zoals ook besproken in de voorbespreking.

Hierna zal door Calduran een rapportageformulier worden opgesteld welke gebruikt kan worden voor onderbouwing van de behaalde kwaliteit in het kader van de Wet kwaliteitsborging. De opgestelde rapportages worden digitaal geleverd inclusief eventueel genomen foto’s.

Vanwege de vanuit Wet Kwaliteitborging gestelde eisen voor de gehele wand, dus inclusief eisen en ontwerpadvies voor het samenstel van kalkzandsteen en mortelvoegen verlenen wij deze dienst alleen voor projecten waarbij zowel de kalkzandsteen als de Calduran (lijm)mortel wordt geleverd.

Als er tijdens het project eventuele tekortkomingen of klachten ontstaan zal onze afdeling Service & Support voor een correcte oplossing en afwikkeling zorgen.

Wilt u gebruik maken van deze begeleiding in kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen?

Neem dan contact op met onze afdeling Service & Support.